Προμήθεια και τοποθέτηση ελαιοδιαχωριστή στη γραμμή κατάθλιψης του συμπιεστή, ώστε να εξασφαλίσει η ομαλή επιστροφή των λαδιών που κινούνται κατά την λειτουργία.

Προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτή υγρού στην γραμμή αναρρόφησης του συμπιεστή, ώστε να προστατεύσει απέναντι στις ενδεχόμενες υγρές επιστροφές ψυκτικού υγρού.