Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση ψυκτικού και θερμαντικού στοιχείου σε κλιματιστική μονάδα πλοίου, λόγω εκτεταμένης φθοράς.

Αποκατάσταση της ομαλής λειτουργείας της μονάδας.

Πριν

Μετά